Niveli i Investimit te Parking Share

1200 € – Niveli Fillestar

3500 € – Niveli Komercial

5000 € – Niveli Komercial PLUS

10 000 € – Niveli GOLD (mbi 500 persona)

20 000 € – Niveli Bashkiak (mbi 1000 persona)

50 000 € – Niveli Shteteror (mbi 1000 persona)